การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบันเทิง


หัวใจหลักของการทำธุรกิจบันเทิง นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาแล้วสิ่งสำคัญ อีกอย่างหนึ่งคือการนำเสนอผลงานเหล่านั้นออกสู่สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย ซึ่งสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกได้เป็น 2 ยุคดังนี้
1. ยุคการนำเสนอผ่านสินค้าที่สามารถจับต้องได้ (Tangible หรือ Physical)
การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวของเทคโนโลยีในธุรกิจของสิ่งบันทึกเสียง จะเห็นได้จากในลำดับแรกเป็นการจำหน่ายวัสดุที่บันทึกเสียงเพลงของบรรดาศิลปินที่ชื่นชอบในรูปของเทปคาสเซท ต่อมาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของแผ่นซีดี วีซีดี และแผ่นดีวีดี โดยในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สามารถแยกกลุ่มผู้บริโภคได้ในช่วงระยะหนึ่ง ตามองค์ประกอบของความต้องการในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ การใช้วัสดุที่เก็บข้อมูล คุณภาพของเสียง ภาพ รวมถึงราคาของแผ่นและเครื่องเล่นที่รองรับ แต่ก็สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากความแพร่หลายและปัจจัยความต้องการทางตลาดทำให้ ราคาจำหน่ายเครื่องเล่นที่รองรับ มีการปรับคุณภาพให้ด้อยลง และลดราคาจำหน่ายเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภค แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในการบันทึกข้อมูลลงไว้ในเทปคาสเซทและแผ่นรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทำให้ในปัจจุบันเทปคาสเซทและแผ่นรูปแบบต่างๆ ไม่ได้รับความนิยมหรือการตอบรับจากผู้บริโภคแต่อย่างใด หลังจากนั้นเมื่อการแข่งขันในตลาดของสินค้ารูปแบบแผ่นซีดีถึงขั้นอิ่มตัว ได้มีการพัฒนา เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการบีบอัด (แผ่น MP3) เพื่อบันทึกข้อมูลลงไว้ในแผ่นเอ็มพี3 (MP3) ให้มีจำนวนมากขึ้น แต่คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับนั้นจะลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าจากจำนวนที่ได้รับมากกว่าคุณภาพ ซึ่งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการแบบอัดนี้ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะสิ่งบันทึกเสียงเป็นอย่างมาก แต่ความนิยมของผู้บริโภค ประกอบกับ ความแพร่หลายและราคาจำหน่ายของเครื่องเล่นที่รองรับ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงบางรายจำต้องนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้กับสินค้าของตนแต่ก็ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากข้อจำกัดของกฏหมายลิขสิทธิ์ทำให้สามารถผลิตได้เฉพาะงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเท่านั้น ต่างจากการผลิตและจำหน่ายโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ จะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ มิได้คำนึงถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

2. ยุคการนำเสนอโดยไม่ต้องอาศัยสินค้าที่จับต้องได้ (Intangible format หรือ ยุค digital)
เนื่องจากตัวทรัพย์สินในงานธุรกิจบันเทิงนั้น เป็นงานที่ไม่สามารถจับต้องได้ การนำเสนอในยุคเริ่มแรกจึงจำต้องมีการนำแฟ้มงานเหล่านั้นไปบรรจุลงในวัสดุที่สามารถแปลงสัญญาณในการนำมาปรากฏต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้การอาศัยวัตถุเป็นสื่อกลางในการสื่อหรือนำเสนอระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคมีความสำคัญที่ลดน้อยลง

รายการบันเทิงในเกาหลีช่วยกระตุ้นธุรกิจตลาดแฟชั่นในไทย

passingstrangeonline.com

จากกระแสความนิยมศิลปินจากแดนเกาหลี ในรูปแบบรายการบันเทิง เพลง ดารา นักร้อง ทำให้วัยรุ่นให้ความสำคัญกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ จึงเกิดแฟชั่นเครื่องแต่งกายตามศิลปิน ทำให้นักธุรกิจนำเข้าสินค้าแฟชั่นจากเกาหลีทั้งที่เป็นของคนไทยและนำเข้าโดยตรงจากเกาหลีให้เห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.style-korea.com ที่นำแฟชั่นเกาหลีให้คนไทยได้เลือกหลายพันรายการ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

เว็บไซต์เป็นการเข้ามาลงทุนของชาวเกาหลี Mr.Tae Sang Lim เป็นนักลงทุนรายแรกๆ ที่เข้ามาลงทุนขายสินค้าจากประเทศเกาหลีในประเทศไทย โดยเว็บไซต์มีการรองรับภาษาไทย ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาลงทุนกันเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากความต้องการในการซื้อสินค้าของวัยรุ่น ที่ได้รับกระแสมาจากศิลปิน ดารา นักร้อง ที่วัยรุ่นต่างชื่นชอบ นอกจากนี้นักลงทุนชาวเกาหลียังเปิดเผยสาเหตุที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจแฟชั่นในไทย เพราเห็นว่าการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีคู่แข่งไม่มาก ซึ่งแตกต่างจากประเทศเกาหลีที่มีการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหลายราย มีการแข่งขันสูงมาก และส่วนหนึ่งที่เลือกลงทุนในไทยเพราะ คนไทยมีความต้องการในการซื้อสินค้าของเกาหลีอยู่มาก เพียงแต่มีข้อจำกัดให้เลือกสินค้าค้าได้น้อย ทำให้คนไทยต้องบินไปซื้อถึงประเทศเกาหลีด้วยตัวเอง

เว็บไซต์ที่ทำเน้นความหลากหลายของสินค้า มีสินค้าให้เลือกมากมาย และมีการปรับเปลี่ยนสินค้าที่โชว์ตลอดเวลา ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อผ่านสำนักงานในไทยและจัดส่งถ้าหากว่ามีสินค้าพร้อมส่ง หรือถ้าไม่มีก็จะทำการสั่งจากเกาหลีโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ในเมืองไทยยังไม่มี เช่น พื้นรองเท้าเพิ่มความสูง สำหรับผู้มีปัญหาเท้าไม่เท่ากัน หรือมีปัญหาเรื่องส่วนสูงอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าสินค้าเกาหลีนั้นได้รับความนิยมในไทย ส่วนหนึ่งมากจากแฟชั่นจากรายการเกาหลี และภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทำให้สินค้ามีความนิยมมาก ซึ่งดารานักร้องในประเทศเกาหลีจะให้ความสำคัญกับการแต่งตัวมาก เพราะจะช่วยกระตุ้นธุรกิจแฟชั่นในเกาหลี และต่างประเทศ

อัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบันเทิง

5

ปัจจุบันธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้หลากหลายช่องทางโดยปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มีความต้องการที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อโดยตรงทันทีและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบันเทิงเพื่อแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการ การตลาดเชิงรับ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีเพียงพรสวรรค์หรือฝีมือเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคตได้ หากแต่จะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารและเทคโนโลยีควบคู่ไปกันไปด้วย

ในช่วงกลางทศวรรษ 2540 เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมาพร้อมกับราคาที่ถูกลงของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบสื่อความบันเทิงดิจิทัลทั้งเอ็มพีสาม (MP3) และโทรศัพท์มือถือที่เริ่มสามารถให้กลุ่มผู้ชมมีสถานะเป็นผู้เลือกได้มากขึ้น เช่น เราสามารถเลือกเพลงผ่านเอ็มพีสามโดยคละศิลปิน คละค่าย คละภาษา ผ่านโปรแกรมที่ใช้ฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ได้ แทนที่จะต้องเลือกฟังจากซีดีหลายๆ แผ่นจากหลายๆ ศิลปิน ปัญหาและปัจจัยของความแพร่หลายของยุคดิจิทัลในยุคแรกก็คือ ราคาที่ยังสูงอยู่ และลักษณะการพกพาที่ยังไม่สามารถทำได้สะดวกนัก ซึ่งในช่วงนั้นสื่อมวลชนบางส่วนได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้รองรับยุคดิจิทัลแล้ว เช่น การแยกกองบรรณาธิการสิ่งพิมพ์และกองบรรณาธิการเว็บข่าวของเครือผู้จัดการ รวมไปถึงวัฒนธรรมเว็บบอร์ดที่เฟื่องฟูในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ผู้รับสารสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการวิจารณ์และให้ความเห็นส่วนตัวต่อผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของนักวิจารณ์ตามหน้าสื่อบันเทิงตามต่างๆ ทางด้านค่ายบันเทิงต่างๆ ก็มีการปรับกลยุทธ์ทั้งในการลดราคาผลงานเช่น ซีดี ในราคาที่ถูกลงเพื่อให้สามารถรักษากลุ่มแฟนๆ ไว้ได้ ทั้งยังให้เลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการออกกลยุทธการตลาดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในช่วงเวลานั้น

แนวโน้มของธุรกิจบันเทิงเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น

ธุรกิจบันเทิงกำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่มีเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นเพราะปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย สำหรับเว็บไซต์บันเทิงก็เช่นเดียวกัน เพราะอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากจนประชาชนทั่วไปใช้เวลากับการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การดูหนัง ฟังเพลงและรายการบันเทิงต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่บางครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก ทำให้ผู้คนที่ดูรายการทางทีวีและเคเบิลแบบที่ต้องจ่ายเงินหันมาใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทเคเบิลทีวีต่างๆ ที่จะต้องหากลยุทธ์มารับมือกับเหล่าเว็บไซต์ดูรายการฟรีเหล่านี้ให้ได้ ไม่อย่างนั้นรายได้ของกิจการจะค่อยๆ หดหายไปเรื่อยๆ และจะนำไปสู่ปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้ประสบการณ์ในการรับชมรายการต่างๆ ไม่ด้อยกว่าจากเว็บเหล่านี้ให้มีความสะดวกสบาย มีลูกเล่นต่างๆ ที่หลากหลาย

เพื่อให้การเปิดตลาดใหม่ได้ผลมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค เช่น จะส่งออกสินค้าประเภทบันเทิงไปควรให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของพระเอกและนางเอกที่จะต้องออกมาดูดีมากที่สุด ถ้ามีบทส่อไปทางลบประชาชนจะรับไม่ได้ นอกจากนี้แล้วต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่หลากหลาย เนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆ ให้เลือกมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณภาพสูงสุดเพราะธุรกิจนี้จะต้องแข่งขันกับธุรกิจจากทั่วโลกที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน ซึ่งตลาดบันเทิงยังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูง แต่การบุกตลาดต้องนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อให้คนประทับใจ

ด้านธุรกิจด้านแฟชั่นและเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีสำหรับการขยายตลาด เนื่องจากอิทธิพลด้านแฟชั่นและความบันเทิงที่มีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหาและมีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดด้วย

รายการบันเทิงเป็นรายการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

รายการบันเทิงเป็นรายการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

วิทยุกระจายเสียง  หมายถึง  การแพร่สัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เพื่อส่งสารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ ได้รับโดยตรง วิทยุโทรทัศน์  หมายถึง  กระบวนการถ่ายถอดเสียงและภาพ โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงและภาพเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ หรือส่งเสียงและภาพทางสาย เพื่อส่งสารไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ โดยตรง   เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  และเสียงในเวลาเดียวกันหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงมี 3 ลักษณะ คือ หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยตรง หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม และหน้าที่ในการให้สาระบันเทิง ดังนี้ การให้ความบันเทิงโดยตรง การให้ความบันเทิงโดยตรง  เป็นบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ในแต่ละด้านได้แก่ ความต้องการด้านความรู้สึก  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อประเทืองอารมณ์  ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น  การดูละครโทรทัศน์  การฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียง ความต้องการด้านส่วนบุคคล  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อแสวงหาความเชื่อมั่นในตนเอง  เช่น  ละครโทรทัศน์ที่แสดงถึงชีวิตนางเอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด  ทำให้ผู้ชมมีกำลังใจในชีวิต ความต้องการด้านสังคม  ได้แก่  ความปรารถนาในการสังสรรค์  และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรายการบันเทิงทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ทำให้ผู้ฟัง ผู้ชมมีเรื่องราวมาเป็นหัวข้อสนทนากัน  ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ความต้องการด้านการหลบหลีก หรือเบี่ยงเบนจากโลกแห่งความจริง  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อการกระตุ้นจินตนาการด้านต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริงที่กำลังเผชิญอยู่ตัวอย่างเช่น  ละครโทรทัศน์ที่จบลงด้วยความสุขที่ทำให้ผู้ชมปลาบปลื้ม  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริง

การให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม รายการบันเทิงโดยทั่วไป เมื่อมองอย่างผิวเผิน มักเป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิง  แต่เพียงอย่างเดียว หากแท้จริงแล้ว มีหลายครั้งทีเดียวที่เราพบว่าตัวเราเองได้รับความรู้ และข้อคิด  ที่เป็นประโยชน์จากรายการเหล่านั้น การให้สาระบันเทิง ลักษณะเด่นของรายการสาระบันเทิง คือ สามารถนำเสนอสาระความรู้ให้แก่ผู้ฟัง ผู้ชม โดยไม่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างไรก็ตามรายการสาระบันเทิงประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานสาระความรู้เข้า กับความบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในทุกสังคมมักจะมีผู้รับสาร บางกลุ่มซึ่งมีลักษณะในการที่จะเลือก รับเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงเป็นสำคัญ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มมวลชน ผู้ด้อยการศึกษาและสถานภาพ ทางสังคม